S’est mortu Doddore. Doddore est biu

Alcune poesie e canzoni, tratte da Facebook, dedicate alla tragica morte, per sciopero della fame e per i domiciliari negati, dell’indipendentista sardo Doddore Meloni.

Doddore s’est mortu?

Fortzis, ma tocat a nosu a ddu torrai a ddu fai bivi e a ndi pigai sa bandera sua.
Insandus Doddore est biu!

 

”Doddore”

S’est mortu Doddore 
o a Doddore l’ant mortu? 
chenza malignidade o tortu
cunsideru ‘onu andat a gherradore
a manera sua de terra difensore
e de ”Maluentu”nd’at tzapadu s’ortu 
tzapande meda in ue che ses andadu 
e a totu sos tuos cordogliu mandadu. 

R. I. P.

Frantziscu Masia

A Doddore

Sandalione in coro tenias 
Libera e unida l’as sognada 
Dae una cella s’ultima mirada 
Amaramente tue li daias 
Su sognu de Sardigna chi cherias 
A nois lassat sa tua thucada 
In paghe bae tue eroe sardu 
Chi as mantesu altu s’istendardu 

Peppe Montesu
5 de Trigulas 2017

Sa vittoria de Aru a Doddore Meloni 

Custa de Aru la dedico a tie 
A tie toccat e ne as diritu 
Tue pro esser sardu istadu aflitu 
T’an ‘inserradu e ses mortu inie 
Tue ses mortu in sa matessi die 
Tue las azudadu e beneitu 
A tie jeo l’apo dedicada 
Ca che a Aru la as meritada 

Peppe Montesu

A DODDORE MELONI

Sardigna ti pianghede Doddore
però non tota, solu cudda vera
ca b’est chie at chilcadu sa manera
de ti ponner in sas venas s’astraore
a tie chi gherradu as cun onore
bramosu ‘e una lughente primavera
progettu de rejone e fantasias
che rocca firmu in coro lu tenias.

Si narat chi no apas rispettadu
sa lege italiana, ma non l’isco
a narrer custu o cuddu non m’arrisco
lu lasso a sa cussentzia ‘e chie l’at nadu
ateros che a tie nd’an cundennadu
si chilco in sa mente nde los pisco
b’at sempre una culpa in apparentzia
pro cuare s’idea ‘e s’indipendentzia.

Leone corriàttu combattente
in patria ittiresa ses naschìdu
e s’idet chi a su mundu ses benìdu
pro dare a custa terra fiamma ardente
ma no as tentu s’agiudu ‘e su potente
su sònniu in d’una tumba l’as chistìdu,
su progettu lu finidi precisu
chie tenet su Santu in Paradisu.

Ma su ‘entu chi as dadu a s’istendardu
cussu non morit, est forte un’idea
Sardigna chi ses rutta in sa pelea
pesadìnde e tèntalu s’azzardu
e chie narat chi lottat pro su sardu
no andet solu in chilca ‘e sa cadrea
ca si chentu sun concas e berrittas
che corrias nos segant totu a fittas.

Lino Murru

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: